Lista aktualności Lista aktualności

Najem budynku na terenie zlikwidowanej Zespolonej Szkółki Leśnej Lędyczek, stanowiącego własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Okonek

Obiekt wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony. Powierzchnia użytkowa - 71,15 m2, kubatura - 306,67 m2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2017r. o godz. 10.15 w sali w Leśnej Klasie Nadleśnictwa Okonek.

                                        Okonek, 20.10.2017 r.

S.2217.6.2017.HB

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Okonek

ul. Kolejowa 16

64-965 Okonek

tel.( 067 ) 266 91 01, 266 91 02, fax ( 067 ) 266 95 19

NIP:767 – 000 – 53 – 80

e-mail : okonek@pila.lasy.gov.pl

w imieniu, którego występuje

Marian Kuś – Nadleśniczy

 

OGŁASZA III PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

nanajem budynku biurowo-socjalnego na terenie zlikwidowanej Zespolonej Szkółki Leśnej Lędyczek, stanowiącego własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Okonek.

OPIS I POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Lp.

Obręb leśny

Leśnictwo

Adres leśny

Adres administracyjny

Rodzaj użytku

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia do wynajęcia [m2]

Rodzaj nieruchomości

nr inw.

Nr działki (część)

 

Gmina

Obręb ewidencyjny

 

Powierzchnia gruntu [m2]

 

1.

Okonek

Węgorzewo

58-c-00

Okonek

Łomczewo

Ls

(SZK

LEŚNA)

71,15

Budynek socjalno-biurowy

109/001

5058

 

550

 

 

Obiekt wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony. Powierzchnia użytkowa - 71,15 m2, kubatura - 306,67 m2.

W skład budynku wchodzą następujące pomieszczenia:

 • w części od frontu budynku, do którego prowadzi osobne wejście: biuro, pokój gościnny, łazienka oraz przedsionek.
 • w części od tyłu budynku z osobnym wejściem: pomieszczenie socjalne, łazienka, szatnia, przedsionek oraz pomieszczenie magazynowe i hydrofornia.

Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną oświetleniową, wodno-kanalizacyjną, wentylacje naturalną.

Do ogrzania poszczególnych pomieszczeń i utrzymania, w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych, temperatury wewnętrznej otoczenia, służą grzejniki elektryczne zamocowane na ścianach wewnętrznych budynku.

CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.

WARUNKI  NAJMU

 1. Od Najemcy wymaga się utrzymywania najmowanego obiektu budowlanego i znajdujących się w nim urządzeń w dobrym stanie.
 2. Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej PO1Z/00026426/1 prowadzonej przez Sad Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych w Złotowie.
 3. Nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami osób trzecich ani innymi ograniczeniami.
 4. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich opłat związanych z korzystaniem z wód głębinowych, kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją obiektów budowlanych, urządzeń oraz kosztów energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości.
 5. Podatek od nieruchomości oraz wszelkie inne opłaty związane z najmem nieruchomości ponosić będzie „Najemca”.
 6. Najemca nie może wykonywać żadnych czynności w kulisach, drzewostanach szkółki.
 7. Okres wypowiedzenia umowy wynosić będzie 12 miesięcy.
 8. Kryterium wyboru oferty – 100% ceny – zaoferowana cena najmu.

WARUNKI  UDZIAŁU W  PRZETARGU

Oferty mogą być składane przez osoby fizyczne i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do odpowiedniego rejestru lub ewidencji i nie mających zadłużenia w Nadleśnictwie Okonek.

WADIUM

Nadleśnictwo Okonek nie wymaga wniesienia wadium.

TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem budynku biurowo-socjalnego na terenie zlikwidowanej Zespolonej Szkółki Leśnej Lędyczek” osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 06.11.2017r. do godz. 10.00 w sekretariacie Nadleśnictwa Okonek (pokój nr 16).

STAWKA  WYWOŁAWCZA

Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego wynosi 3,41 zł/ m2 netto.

TREŚĆ  OFERTY

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • imię i nazwisko / nazwę oraz adres oferenta,
 • zaświadczenie z KRS albo z ewidencji działalności gospodarczej – jeżeli oferent jest przedsiębiorcą,
 • oferowaną stawkę czynszu miesięcznego za m2 netto w złotych, nie niższą niż cena wywoławcza,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami najmu zawartymi we wzorze umowy oraz warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego przetargu,
 • data i podpis oferenta.

TERMIN  I  MIEJSCE  OTWARCIA  OFERT

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2017r. o godz. 10.15 w sali w Leśnej Klasie Nadleśnictwa Okonek. Otwarcie ofert jest jawne.

WYBÓR  OFERTY

Wybrana zostanie oferta oferenta, który spełnia warunki udziału w przetargu i zaoferował najwyższą stawkę czynszu. W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli dane oferty.

Nadleśnictwo zawiadomi oferentów, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty o terminie licytacji.

Oferty nie spełniające warunków udziału w przetargu zostaną odrzucone ze względów formalnych.

O wyniku przetargu Nadleśnictwo powiadomi na piśmie wszystkich oferentów.

INFORMACJE  DODATKOWE

Nadleśnictwo Okonek zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, a także bez prawa zgłaszania protestów i odwołań. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela: p. Mieczysław Rapta tel. 067 266 91 02 dniach i godzinach pracy Nadleśnictwa.

Podpisał: Nadleśniczy Nadleśnictwa Okonek

Marian Kuś