Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Nazwa stanowiska: podleśniczy

OGŁOSZENIE  O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Nazwa stanowiska: podleśniczy

 1.  Niezbędne wymagania:
 •     wykształcenie wyższe leśne
 •     spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.01.2003r. w sprawie stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (Dz. U. Nr 11 z 2003r.) oraz w art. 45 ust. 2 pkt. 1-5,7-8 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. Nr 101 z 1991r.)
 •    zdany egzamin do Służby Leśnej
 1.  Dodatkowe wymagania i predyspozycje:
 •     prawo jazdy kategorii B i dysponowanie pojazdem,
 •     podstawowa znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych,
 •     znajomość obsługi rejestratora leśniczego (w tym aplikacji: Leśnik, Brakarz, Notatnik)
 •     umiejętność pracy w zespole, rzetelność i dyspozycyjność,
 1.  Ogólny zakres zadań na stanowisku podleśniczego
 2.  wykonywanie prac w zakresie:
  • ochrony oraz hodowli lasu.
  • ochrony p. poż. obszarów leśnych,
 3.  kontrolowanie prac wykonywanych przez Zakłady Usług Leśnych,
 4.  ochrona lasu przed szkodnictwem, ochrona granic i majątku Nadleśnictwa,
 5.  dokonywanie obmiarów robót i odbiórki drewna, wydawanie drewna i innych produktów z lasu oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,
 6.  obsługa rejestratora leśniczego,
 7.  zastępowanie leśniczego.
 8. Wymagane dokumenty
 •     życiorys (CV),
 •     list motywacyjny,
 •     oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 45 ust. 2 pkt. 1-5, 7-8 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991r. (tekst jedn. Dz.U. z 2011r Nr 12, poz. 59 z późn. zm.),
 •     kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
 •     kserokopia zaświadczenia o zdanym egzaminie do Służby Leśnej,
 •     kserokopie innych dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadanie uprawnień oraz dodatkowe kwalifikacje przydatne na stanowisku,
 •     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych               w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie            z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 1182 z 2014).
 1.  Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do 30.09.2017r.:
 •     w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: bogumila.nowicka@pila.lasy.gov.pl
 •     w formie tradycyjnej – pisemnej: do siedziby Nadleśnictwa Okonek pod adresem: ulica  Kolejowa 16, 64-965 Okonek z dopiskiem „Nabór na stanowisko podleśniczego”.

4. Dodatkowe informacje

 1.    Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w pierwszej połowie października br. na podstawie umowy o  pracę – pierwsza umowa na czas określony 1 roku, następna umowa na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy.
 2.    Nadleśnictwo Okonek zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na bezpośrednie rozmowy oraz prawo do powiadomienia wyłącznie wybranego kandydata o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska, bez podania uzasadnienia wyboru pozostałych uczestnikom postępowania.
 3.    Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną zniszczone po upływie jednego miesiąca od zakończenia rekrutacji.
 4.    Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest starszy specjalista ds. pracowniczych – tel. (67) 265 84 37.